Correspondence JOURNALISM DIPLOMA / DEGREE COURSES with Full Time Journalist Careers..

ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ / ಪದವಿ ಪಡೆಯಿರಿ...

Correspondence JOURNALISM DIPLOMA / DEGREE COURSES with Full Time Journalist Careers..

Kannada Medium ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ


talukpathrike.com taluknews.com taluknews.tv ivoter.tv


Print Journalism
Multimedia Journalism
Broadcast JournalismIt provides a holistic view of the theoretical as well as practical aspects of journalism and mass communication.
The programme aims to upgrade the skills and competencies of those who are working in media organizations
without a formal training.


ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ
ಅರ್ಹತೆ:
* ಒಂದು 'ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು' ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅಥವಾ
* ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅಥವಾ
* ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ / 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟವರು / ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು.
DIPLOMA IN JOURNALISM
Eligibility:
*Ability to be an ‘ideas’ person. or
*Ability to think visually and creatively. or
*SSLC, 18Years above Anyone interested in Journalism


ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
ಅರ್ಹತೆ:
* ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
* ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಾನ.
JOURNALISM & MASS COMMUNICATION
Eligibility:
*Bachelor’s Degree Students
*PUC or its equivalent


ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅರ್ಹತೆ:
* ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ
MASTER OF ARTS IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
Eligibility :
*Bachelor’s Degree

For More Detials Contact : 9481838705 or E-mail : editor@taluknews.com

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳು
೦೮A ೧. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪರಿಚಯ
೦೮B ೨. ವರದಿಗಾರಿಕೆ
೦೮C ೩. ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದನೆ
೦೮D ೪. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ
೦೮E ೫. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
ಅ. ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಇ. ಸಂಪಾದನೆ
ಈ. ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
೦೮E ಕೋರ್ಸು(ಪತ್ರಿಕೆ) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿರುವವು. ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಜರುಗುವವು.
For More Detials Contact : 9481838705 or E-mail : editor@taluknews.comEligibility: JOURNALISM Students / ANY JOURNALISM Course Completed / Experience in above 5 Years in Journalism Filed.
ಅರ್ಹತೆ: ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿರುವವರು / 5 ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು.
Types of Articles ( Typed Nudi Fonts –Email or Whatsapp) Email : desk@taluknewsmedia.com
linage - ಲೈನೇಜ್ :
The number of printed lines, especially agate lines covered by a magazine article, newspaper advertisement, etc. the amount charged, paid, or received per printed line, as of a magazine article or short story.
ಮುದ್ರಿತ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಲೇಖನ, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಂತೆ, ಮುದ್ರಿತ ಲೈನ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ, ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ.
Payment ಪಾವತಿ by : Sentence ವಾಕ್ಯ :
A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses.
ಪದಗಳು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪದಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್.
High
Skilled
Skilled Semi
Skilled
Un
Skilled
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ Investigative
ತನಿಖಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ತನಿಖಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳ ನಿಖರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ-ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಬಯಸುವ ಅಸಹಕಾರಕ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.
Investigative journalism aims to uncover the truth about a particular subject, person, or event. While investigative journalism is based on the basic principle underlying all journalism-verification and accurate presentation of facts-investigative reporters must often work with uncooperative or recalcitrant sources who do not wish to divulge information. Renowned investigative journalism, such as significantly influence public life.
+75% + 50% +25% Rs 1/-
ಸುದ್ದಿ News
ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓದಿದ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿರೋನಾಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಕಥೆಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕಥೆಯ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನಿಖಾ ಕಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಸತ್ಯ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
News journalism is straightforward. Facts are relayed without flourishes or interpretation. A typical news story often constitutes a headline with just enough explanation to orient the reader. News stories lack the depth of a feature story, or the questioning approach of an investigative story. Rather, they relay facts, events and information to society in a straightforward, accurate and unbiased manner.
+75% +50% +25% Rs 0.50/-
ವಿಮರ್ಶೆಗಳು Reviews
ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸತ್ಯ. ವಿಮರ್ಶೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: ಒಂದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತು ಎರಡು, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Reviews are partly opinion and partly fact based. The review needs to accomplish two things: one, accurately describe or identify the subject being reviewed, and two, provide an intelligent and informed opinion of the subject, based on research and experience.
+75% +50% +25% Rs 2/-
ವಕಾಲಮ್ಗಳು Columns
ಕಾಲಮ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಲೇಖಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಕಣ ಬರಹಗಾರರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಕಣಕಾರರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Columns are primarily based on the author's personality, which allows them to write about things in personal style. Column writers can take a humorous approach, or specialize in the subject matter or subject matter. Identifying columnists through their readers can write political or issues and their personal experiences or ideas. Columns are usually published weekly.
+75% +50% +25% Rs 1.50/-
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ Feature Writing
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಜನರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಿತರು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈವೆಂಟ್, ಸಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪದಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
Feature Writing provides the trends, events, topics or coverage, depth and definition of people. Features Not only explore content by interviews with many specialists or key people, but provide an unseen perspective on an event, issue, or person. Features generally have the highest number of words in all journalistic genres.
+75% +50% +25% Rs 1.25/-

ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ..
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ Software ಯುನಿಕೋಡು ಅಥವಾ ಬರಹ Software Unicode ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುವವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ..

[ Data Entery Work Kannada = 5/8/10/15/20/25 Rs Per Page. ]

Upto 100 Page = Per Page 5 Rs.

100 to 500 Page= Per Page 8 Rs

500 to 5000 Page = Per Page 10 Rs

5000 Page to 10000 Pages = Per Page 15 Rs

above 10000 upto 20000 Pages = Per Page 20 Rs

above 25000 Pages = Per Page 25 Rs.. Life Time... ]

ನಿಮ್ಮಗೆ Email ಮೂಲಕ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ Page ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ SMS ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.. 9481838705 Taluknews Team.